• KLIENDITEENINDUS •
+372 6 700 500
• KLIENDITEENINDUS •
+372 6 700 500

Ostu- ja müügitingimused

GRILLIMARKET ÜLDISED OSTU- JA MÜÜGITINGIMUSED Greenpak OÜ (registrikood 11081898, kontaktaadress Silgu tn 14, Tallinn, Eesti) (edaspidi „müüja“) on Eesti majandusüksus, mis tegutseb GrilliMarketi veebilehel ja internetikaupluses www.grillimarket.ee (edaspidi „internetikauplus“). Müüja pakub internetikaupluses erinevaid grille, suitsu- ja pitsaahjusid, välikööke, tulealuseid ja nende lisatarvikuid. Alljärgnevalt toodud üldisi ostu- ja müügitingimusi (edaspidi „müügitingimused“) kohaldatakse igale ostja (edaspidi „ostja“) ostule internetikaupluses eeldusel, et müüja ja ostja vahel ei ole sõlmitud kirjalikku erilepingut. Ostja võib müügitingimuste mõistes olla iga juriidiline või füüsiline isik. Juhul kui ostja on füüsiline isik, kes ostab kaupu müügitingimuste alusel ja tehing ei ole seotud iseseisva majandus- või äritegevusega, loetakse ostja tarbijaks kohaldatavate tarbijaid puudutavate seaduste mõistes (edaspidi „tarbija“).  
 1. KAUPADE TELLIMINE
1.1. Ostja tellib kaubad, esitades selleks müüjale internetikaupluses tellimuse, milles märgib ära oma nime, kaupade koguse ning kohaletoimetamise, paigaldamise ja muu asjaomase tellimuse täitmisega seotud informatsiooni. Müügitingimustes viidatakse ka internetikaupluse kaudu pakutavatele paigaldusteenustele kui kaubale, kui ei ole sätestatud teisiti. 1.2. Müügitingimustes sätestatud kohustuste võtmiseks peab ostja olema vähemalt 18 aastat vana ja teovõimeline. Juhul kui isik tegutseb juriidilise isiku nimel, peab nimetatud juriidiline isik olema korrektse staatusega ja omama täielikku õigusvõimet. Tegutsedes ostjast juriidilise isiku nimel, kinnitab esindaja, et tal on täielik volitus võtta juriidilisele isikule tehinguga seoses neis müügitingimustes sätestatud kohustusi. 1.3. Tutvudes internetikaupluses nende müügitingimustega ja klõpsates nupule „Olen läbi lugenud ja nõustun tingimustega“, kinnitab ostja oma nõusolekut nimetatud tellimuse alusel tehtud ostule kohaldatavate müügitingimustega. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. 1.4. Ostja nõustub, et neid müügitingimusi sisaldav ostuleping sõlmitakse elektrooniliselt. Müüja volitab ostjat salvestama vastava tellimuse ja nende müügitingimuste sisu ning tegema nendest koopia. 1.5. Klõpsates nupul „Olen läbi lugenud ja nõustun tingimustega“ ja sooritades seeläbi ostu, kinnitab ostja, et ta on tutvunud kogu internetikaupluses esitatud tellitud kaupu puudutava informatsiooniga, sealhulgas sedalaadi kaupade tüüpiliste põhiandmetega ulatuses, mis on vajalik teadliku ostuotsuse tegemiseks. Juhul kui ostja vajab täiendavat informatsiooni või abi, on ostjal võimalik kontakteeruda müüjaga, saates e-posti aadressile kontakt@grillimarket.ee, helistades alljärgneval telefoninumbril 6700500 või kontakteerudes temaga internetikaupluse veebipõhise klienditeeninduse kanali kaudu. 1.6. Müüja teatab ostjale tellimuse kinnitamisest või selle tagasilükkamisest mõistliku aja jooksul e-posti teel. Pärast seda, kui müüja on saatnud kinnituse, on ostjal kohustus teha tellitud kaupade eest makse nende müügitingimuste osa 6 kohaselt, järgides seejuures internetikaupluses toodud juhiseid. Müüja ei toimeta kaupu kohale enne tellimusele vastava täieliku makse laekumist, väljaarvatud juhul, kui kokku on lepitud teisiti. Juhul kui täielikku makset ei ole tehtud viie (5) päeva jooksul arvates tellimuse kinnitamisest müüja poolt, loetakse tellimus lõpetatuks ilma mistahes edasiste kohustusteta. 1.7. Pärast tellimuse eest tehtud makse laekumist kinnitab müüja makse e-posti teel, esitades samas kaupade spetsifikatsiooni ning nende kohaletoimetamise tingimused. 1.8. Tarbija annab käesolevate müügitingimustega nõustumisel ühtlasi müüjale nõusoleku enda isikuandmete hoidmiseks ja töötlemiseks kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega või mistahes muu sarnase õigustloova aktiga, et kaitsta isikupuutumatust Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna või mõnes muus riigis. Tarbija kinnitab, et müüja võib töödelda tarbija isikuandmeid kooskõlas lepingu tingimustega, tarbijaga sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt tarbija taotlusele ja edastada eelnimetatud andmeid isikutele, keda müüja kasutab tarbijaga sõlmitud lepingu täitmisel ning kellel on seejuures kohustus tagada tarbija isikuandmete kaitse.  
 1. KAUPADE ASENDAMINE
2.1. Müüja jätab endale õiguse muuta ostja tellimust tulenevalt olemasolevatest laovarudest või muudest objektiivsetest põhjustest. Müüja teavitab ostjat kõikidest sellistest muudatustest enne kaupade väljastamist. Ostjal on kohustus muudatused kinnitada või tagasi lükata e-posti teel kahe (2) tööpäeva jooksul arvates müüjalt teate saamisest. Juhul kui ostja nimetatud kohustust ei täida, on müüjal õigus leping lõpetada ja esitatud tellimust mitte täita, olles vabastatud mistahes sellega seotud vastutusest.  
 1. KAUPADE HINNAD
3.1. Hinnad on esitatud internetikaupluses toodud kaupade müügipakkumistes. Müüja jätab endale õiguse muuta kaupade hindu juhul, kui muutuvad vahetuskursid, pangatasud, materjali- või tööjõukulud, aga ka seoses valitsuse tegevustega ning muudel müüjast sõltumatutel põhjustel. Mistahes hinnamuutus ei mõjuta nende kaupade hindu, mille tellimuse on müüja aktsepteerinud ja mille eest on tasutud. 3.2. Kaupade müügipakkumistes toodud hinnad sisaldavad kohaldatavat käibemaksu. 3.3. Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, ei sisalda hinnad kaupade kohaletoimetamise, mahalaadimise, paigaldamise või ladustamise kulusid ega kaupadega seotud lõivusid, maksusid või muid tasusid ning sellised kulud kannab ostja. 3.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.  
 1. KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
4.1. Vaikimisi toimetatakse kaubad kohale üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ning tarne teostatakse kooskõlas Eesti Vabariigis kohaldatavate seadustega. Tarneaeg on 2-3 päeva. Tarned väljaspoole Eesti Vabariiki toimuvad vaid kokkuleppel kliendiga. 4.2. Juhul kui ostja soovib kiirendatud kohaletoimetamist, kannab ostja kiirendatud kohaletoimetamisega seotud kulud (kiirsaadetise teenus ja muud teenused). Muudel juhtudel kannab kohaletoimetamisega seotud kulud pool, kellele on sellise makse tegemise kohustus internetikaupluses pandud. Juhul kui kohaletoimetamisega seotud kulud kannab ostja, märgitakse vastav hind ka kaupade tellimuses. 4.3. Müüja otsustab ainuisikuliselt, millisel viisil on kaupu kõige mugavam kohale toimetada. 4.4. Kui kaubad on väljasaatmiseks valmis, saadab müüja ostjale kirjaliku teate (e-posti või SMSi teel), märkides ära eeldatava kaupade kohaletoimetamise aja. Müüjal on kohustus toimetada kaubad kohale mõistliku aja jooksul pärast ostjale kaupade eeldatava kohaletoimetamise teate saatmist ning ostja on kohustatud kaubad viivitamatult vastu võtma. 4.5. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui müüjal ei ole võimalik kaupu ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle ostjale hetkest, mil müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade ostjale kohaletoimetamise kohustuse. 4.6. Ostja on kohustatud kohe pärast kaupade saamist need põhjalikult üle vaatama ja kontrollima, et kõik selle osad on kahjustamata ja vastavad tellimusele. Ostja fikseerib kohe saadetise saamisel kirjalikult (saatedokumendil) kõik vead, mis viitavad kaupade kahjustumisele kohaletoimetamise käigus, aga ka muud nähtavad mittevastavused, mida ostja märkas või oleks pidanud märkama kaupade kättesaamisel, ning viivitamata teavitab sellest müüjat. Muude vigade või mittevastavuste korral on ostjal õigus esitada nõudeid üksnes juhul, kui sellised nõuded on esitatud müüjale kirjalikus vormis (e-posti teel) neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Juhul kui ostja rikub punkti 4.6 mistahes sätet, on müüjal õigus keelduda vastu võtmast ostja nõudeid seoses kaupade või nende kohaletoimetamisega. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et seda punkti ei kohaldata tarbijate suhtes. 4.7 Ilma et see piiraks osas 10 sätestatut, ei ole ostja tellitud kaubad tagastatavad, hüvitatavad ega välja vahetatavad. 4.8 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.  
 1. OSTJA POOLT KAUPADE VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE
5.1. Juhul kui ostja ei võta kohaletoimetatud kaupu vastu müüja määratud aja jooksul, kannab ostja kõik kohaletoimetamisega seotud kulud (sealhulgas kohale toimetatud kaupade ootamatud ladustamiskulud). 5.2. Juhul, kui ostja viivitab kaupade vastuvõtmisega kauem kui neliteist (14) päeva arvates ajast, mil müüja teavitas ostjat kaupade kohalejõudmisest, on müüjal õigus täielikult või osaliselt lõpetada lepingu vastav osa (sealhulgas tellimus), saates ostjale sellekohase teate ja nõudes kahju hüvitamist, mis müüja on seoses ostjapoolse lepingutingimuste rikkumisega, st saadetise vastuvõtmata jätmisega, kandnud.  
 1. MAKSETINGIMUSED
6.1. Tellitud kaupade eest tasutakse ettemaksuna, olenemata ostja valitud maksemeetodist. Arveldamine toimub eurodes. 6.2. Tellitud kaupade eest tasumiseks peab ostja valima sobiva maksemeetodi. Ostjale pakutakse järgmisi maksemeetodeid: 6.2.1. pangaülekanne; 6.2.2. PayPal; 6.2.3. krediitkaart; 6.2.4. makse arve alusel, klõpsates tellimuse kinnitamisel nupul „Maksa arvega“, pärast mida saadetakse tellimuse eest väljastatud arve ostja antud e-posti aadressile. Ostja on kohustatud kaupade eest tasuma viie (5) päeva jooksul arvates arve saamisest arves näidatud pangakontole; 6.2.5. maksmiseks järelmaksuga tuleb klõpsata tellimuse kinnitamisel nupul „LHV järelmaks“ või “Liisi järelmaks” pärast mida suunatakse ostja kõnealust järelmaksuteenust pakkuva kolmanda isiku juurde vastavat teenust taotlema ning järelmaksulepingut sõlmima. 6.2.6. lunapakk (COD). Klient tasub kauba eest paki/pakkide kättesaamisel kullerile kas kaardiga või sularahas. Sularahas tasumise limiit 1100 €, kaardimaksega tasumise limiit 1278 €. Ostja on kohustatud kaupade eest tasuma kauba kätte saamisel kullerile; 6.3. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et müüja kohustus toimetada tellitud kaubad kohale ei jõustu enne, kui müüjale on laekunud kaupade eest tasumisele kuuluv kogumakse. Seda kohaldatakse ka juhul, kui ostja kasutab alapunktides 6.2.4 ja 6.2.5. viidatud maksemeetodeid. 6.4. Müüja kannab kõik makse tegemisega seotud kulud (nt pangaülekande, krediitkaardi või PayPal teenuste kulud). Makse loetakse tehtuks kaupade eest tasutud makse laekumisega müüja kontole. 6.5. Ostjal ei ole õigust mistahes viisil maksete tegemist peatada seoses asjaoludega, mille eest vastutab müüja, ega tasaarveldada neid makseid müüja mistahes vastutusega ega vähendada ühepoolselt hinda.  
 1. OMANDIÕIGUS
7.1. Kaupade omandiõigus antakse ostjale üle pärast kaupade hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist müüjale. 7.2. Enne omandiõiguse üleandmist ei ole ostjal õigust anda müüja kaupadega seotud lubadusi või neid pantida ning sellised lubadused või pantimised ei ole müüjale siduvad.  
 1. GARANTII
8.1. Grillimarket.ee e-poes müüdavate kaupade eest vastutab kauba tootja. Garantiid vahendab kauba maaletooja.  
 1. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Müüjal on õigus tellimus tühistada ning mitte kanda vastutust oma lepinguliste kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui see on põhjustatud tulenevalt vääramatu jõu asjaoludest, nt tulekahjust, üleujutusest, maavärinast, sõjast, streigist, õigusaktide muudatustest, kaupade tootja või vedaja tegevusest või tegevusetusest või mistahes muudest asjaoludest, mis ei ole müüja kontrolli all ja mida müüja ei saanud selle lepingu sõlmimisel ette näha; eeldusel, et müüja ei saanud sellist asjaolu ja selle tagajärgi vältida ning nimetatud asjaolud avaldavad otsest mõju selle lepingu täitmisele. Sellisel juhul pikeneb tema lepinguliste kohustuste täitmise tähtaeg selliste asjaolude esinemise ajaperioodi võrra. 9.2. Vääramatu jõu asjaolude esile kerkimisel on müüja kohustatud kohe, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva möödumisel, teavitama ostjat sellistest asjaoludest ja nende oodatavast kestusest.  
 1. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS
10.1. Osas 10 sätestatud õigused ja kohustused kehtivad üksnes tarbijate suhtes. 10.2. Tarbijal on õigus põhjust nimetamata tagastada tellitud kaubad müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Tarbijal on kohustus järgida 14-päevase taganemisõiguse ajal kõiki kaupade kasutamisele kohaldatavaid seaduseid ja määruseid ning hoidma kaubad heas seisukorras. 10.3. Selles osas sätestatud taganemisõiguse teostamisel on tarbija kohustatud taganema poolte vahel sõlmitud lepingust, esitades müüjale kirjaliku taganemisavalduse. Avalduse võib saata müüjale aadressil: Silgu tn 14, Tallinn, Eesti; või e-posti aadressile: kontakt@grillimarket.ee. 10.4. Tarbija taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab tarbijat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel. 10.5. Taganemise korral on tarbija kohustatud viivitamatult tagastama kaubad müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui tarbija kaupu ei tagasta müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks. 10.6. Müüja on kohustatud tagastama kõik tarbija ostetud kaupade eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab selles punktis sätestatud tagasimakse sama maksemeetodiga, mida tarbija kasutas makse tegemiseks. 10.7. Ilma eelmises punktis sätestatut piiramata on müüjal õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni tarbija on tagastanud tellitud kaubad müüjale või esitanud seda kinnitava tõendi. 10.8. Tarbija kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud tarbijale nende müügitingimuste kohaselt kohale toimetatud kaupade tagastamisega. 10.9. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile kontakt@grillimarket.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

10.10 Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tagastatud toodete arvule.

10.11 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.  
 1. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1. Ostja ja müüja vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kohaldatavad seadused. Poolte neid müügitingimustes sätestatud õigustele ja kohustustele ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ja pooled välistavad käesolevaga sõnaselgelt CISG kohaldatavuse seoses nende müügitingimustega. 11.2. Pooled annavad endast parima, et lahendada kõik neist müügitingimustest tulenevad või nende täitmist mõjutavad vaidlused, vastuolud ja nõuded läbirääkimiste teel. 11.3. Juhul kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik neist müügitingimustest või lepingu rikkumisest, lõpetamisest või kehtivuse küsimusest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded Harju Maakohtus, Eestis. Juhul kui ostja loetakse tarbijaks, esitatakse vaidlus lahendamiseks kostja elukohariigi pädevale kohtule või tarbija äranägemisel tema elukohariigi pädevale kohtule või mistahes muule pädevale asutusele, mis on loodud kohaldatavas õiguskorras tarbijavaidluste lahendamiseks (sealhulgas Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste lahendamiseks väljaspool kohut: http://ec.europa.eu/odr).   12.05.2021